93 226 14 75 info@motllooptics.com

Avís legal i política de privacitat

Avís Legal:

En compliment amb el deure d’informació recollit a l’article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de Juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, els proporcionem a continuació la informació relativa a titular de la Pàgina Web:
Identificació:
Titular: Motlló Òptics – Patricia Motlló Caelles (en endavant, el “Titular”)
NIF/CIF: 38.141.270-W.
Domicili: C/ Rocafort, 154, Local 1, 08015 – Barcelona.
Correu Electrònic: motllooptics@gmail.com.
Objecte:
El present Avís Legal regula l’accés, navegació i utilització del Lloc Web, sense perjudici que el titular es reservi el dret a modificar la presentació, configuració i contingut del Lloc Web, així com les condicions requerides pel seu accés i / o utilització. L’accés i / o utilització del Lloc Web després de l’entrada en vigor de les seves modificacions o canvis suposen l’acceptació dels mateixos.
No obstant això, l’accés i la utilització de certs continguts i / o serveis pot trobar-se sotmès a determinades condicions específiques.
A l’efecte de la interpretació del present Avís Legal, s’entén que una persona passa a ser usuària (en endavant, “Usuari” o “Usuaris”) en el moment en què aquesta accepta el present Avís Legal i la Política de Privadesa exposades al Lloc Web.
Responsabilitats:
El Titular no es fa responsable de la informació i continguts emmagatzemats en fòrums, xarxes socials o qualsevol altre mitjà que permeti a tercers publicar continguts de forma independent a la pàgina web del prestador.
No obstant això, tenint en compte els art. 11 i 16 de la LSSI-CE, El Titular es compromet a la retirada o si escau al bloqueig d’aquells continguts que puguin afectar o contravenir la legislació nacional o internacional, drets de tercers o la moral i l’ordre públic.
Tampoc l’empresa es farà responsable dels danys i perjudicis que es produeixin per errades o males configuracions del software instal·lat a l’ordinador de l’Usuari. S’exclou tota responsabilitat per alguna incidència tècnica o errada que es produeixi quan l’Usuari es connecti a Internet. Igualment no es garanteix la inexistència d’interrupcions o errors en l’accés a la pàgina web.
L’Usuari haurà de respectar en tot moment els termes i condicions establerts en les presents condicions generals d’ús del portal. De forma expressa l’Usuari manifesta que utilitzarà el portal de forma diligent i assumint qualsevol responsabilitat que pogués derivar-se de l’incompliment de les normes.
Així mateix, l’usuari no podrà utilitzar el portal per transmetre, emmagatzemar, divulgar promoure o distribuir dades o continguts que siguin portadors de virus o qualsevol altre codi informàtic, arxius o programes dissenyats per interrompre, destruir o perjudicar el funcionament de qualsevol programa o equip informàtic o de telecomunicacions.
Protecció de Dades Personals:
De conformitat amb el que disposa el REGLAMENT (UE) 2016/679 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE i en la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de dades Personals i garantia dels drets digitals totes les dades de caràcter personal facilitades durant la utilització del lloc web seran tractades de conformitat amb els disposat en la nostra Política de Privacitat.
Menors d’Edat:
En tot cas, queda prohibit l’accés i navegació al Lloc Web per part dels menors de catorze (14) anys d’edat, llevat que comptin amb l’autorització prèvia i expressa dels seus pares, tutors o representants legals, els quals seran considerats com a responsables dels actes que portin a terme els menors al seu càrrec, d’acord amb la normativa vigent. En tot cas, es presumeix que l’accés realitzat per un menor al lloc web s’ha realitzat amb autorització prèvia i expressa dels seus pares, tutors o representants legals.
Propietat Intel·lectual i Industrial:
En virtut del que disposen els articles 8 i 32.1, paràgraf segon, de la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquesta pàgina web, amb fins comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització del Titular.
Tots els continguts, marques, logos, dibuixos, documentació, programes informàtics o qualsevol altre element susceptible de protecció per la legislació de propietat intel·lectual o industrial, que siguin accessibles a la web, corresponen exclusivament el titular sense que es puguin entendre cedits a l’Usuari cap dels drets d’explotació reconeguts per la normativa vigent en matèria de propietat intel·lectual sobre els mateixos.
Llei Aplicable i Jurisdicció:
Aquest Lloc Web es regeix per la legislació vigent a Espanya.
El Titular i l’Usuari acorden sotmetre qualsevol controvèrsia que pogués suscitar-se de               la interpretació i aplicació del present Avís Legal a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de Barcelona, ​​amb renúncia al seu fòrum propi si n’hi hagués.

Política de Privadesa

Segons el que estableix el RGPD (Reglament (UE) 2016/679), els proporcionem la informació detallada de Protecció de Dades que s’exposa a continuació:
Responsable:
Raó Social: Motlló Òptics – Patricia Motlló Caelles.
C.I.F.: 38.141.270-W.
Adreça: C/ Rocafort, 154, Local 1, 08015 – Barcelona.
Correu Electrònic: motllooptics@gmail.com.
Finalitat:
L’informem que les dades de caràcter personal recollides, seran incorporades a un fitxer sota la nostra responsabilitat, amb la finalitat de gestionar l’enviament de la informació que ens sol·licitin i facilitar als interessats ofertes de serveis del seu interès. Les dades proporcionades es conservaran mentre es mantingui la relació comercial, durant els anys necessaris per complir amb les obligacions legals o fins que l’interessat sol·liciti la seva supressió.
Legitimació:
Les Dades de caràcter personal obtingudes en aquesta pàgina web, així com l’oferta de productes i serveis oferts, està basada en el consentiment que se li sol·licita a l’interessat.
L’interessat tindrà dret a retirar el seu consentiment en qualsevol moment. La retirada del consentiment no afectarà la licitud del tractament basada en el consentiment previ a la seva retirada.
Destinataris:
No se cediran dades a tercers, excepte obligació legal.
 
Drets:
Vostè com a interessat directe, té dret a obtenir confirmació sobre si a Motlló Òptics – Patricia Motlló Caellas estem tractant dades personals que el concerneixen, o no. Vostè té dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si s’escau, a sol·licitar la seva supressió quan, entre d’altres motius, les dades ja no siguin necessàries per als fins que van ser recollides. En determinades circumstàncies, vostè podrà sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament les conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.
En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, vostè podrà oposar-se al tractament de les seves dades. Motlló Òptics – Patricia Motlló Caellas deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.
En determinades circumstàncies, vostè tindrà dret a rebre les dades personals que li incumbeixin i que ens hagi facilitat, i trametre-les o sol·licitar que les proporcionem a un tercer sense objecció per la nostra part (dret a la portabilitat de dades).
En determinades circumstàncies, l’informem que té dret a no ser objecte d’una decisió basada únicament en el tractament automatitzat, inclosa l’elaboració de perfils, que produeixi efectes jurídics sobre vostè o l’afecti significativament de manera similar.
D’altra banda l’informem que si considera que s’ha comès una infracció respecte al tractament de les seves dades personals, té dret a presentar una reclamació davant l’Autoritat de Control, l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, C / Jorge Juan, 6, 28001 – Madrid.

 

Per continuar navegant per aquest lloc web, si us plau accepteu l'us de cookies o cliqueu al botó més informació

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close